Vishwanath Kulkarni, Vishwas Chavan, D. Chandramohan and  Devanand Kavlekar